ਜਨਵਰੀ 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲ ਪੀ ਯੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਨਵਰੀ 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲ ਪੀ ਯੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ
 
ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾਖਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੈਸਟਰ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀI
http://www.lpude.in/programmes/DProgramSearch.phpComments